Port Serwis Sp. z o.o.

Z dniem 1 stycznia 2004 rozpoczęła działalność Spółka z o.o. PORT-SERWIS z siedzibą w Świnoujściu zajmująca się głównie działalnością związaną z przemysłem morskim.

PORT-SERWIS wykonuje dla OT PORTU (OT LOGISTIC GROUP) ŚWINOUJŚCIE,   PORT-HOLU, MORSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ i NAVIKONU prace pomocnicze takie jak przeładunki towarów morskich, działalność wspomagająca transport wodny, transport międzyoperacyjny konstrukcji stalowych, prace porządkowe.

Nasza firma nie ogranicza się wyłącznie do działalności w przemyśle morskim, zdobywa doświadczenie w pracach budowlanych, remontowo-wykończeniowych i rozbiórkowych. W tym zakresie współpracujemy z GMINĄ ŚWINOUJŚCIE oraz prywatnymi zleceniodawcami.

AKTUALNOŚCI 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  lokalowej

 

,, Port- Serwis”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Bunkrowej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej:
- lokal użytkowy (pensjonatowy) nr 303 położony w Świnoujściu przy ul. Cieszkowskiego 3, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1W/48344/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 4586 / 204995.
Dział III nie wykazuje wpisów. W dziale IV wpisana jest hipoteka Banku Polska Kasa Opieki SA na do kwoty 1.500.000,00 zł przy czym na dzień sprzedaży Spółka będzie dysponować zgodą na bez obciążeniowe zbycie lokalu.
Cena wywoławcza wynosi 575.000,00(słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) Licytacji będzie podlegać cena netto. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości 23 %, podlegać będzie zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia w formie aktu notarialnego  umowy przenoszącej własność.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2018r. O GODZINIE 15,00 w siedzibie PORT-SERWIS SP. Z.O.O. PRZY UL. ARTYLERYJSKIEJ 3 , 72-602 ŚWINOUJŚCIE
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 

w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji      o Działalności Gospodarczej, datowanego najpóźniej na dzień
przed przetargiem),
w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu  z właściwego rejestru sądowego,  w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu,
a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający
do przetargu,
 w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopi  umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji
o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność
z oryginałem  (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)
 oświadczenia  uczestnika przetargu, sporządzone w formie pisemnej, że znajomy jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w  formie pisemnej oświadczenia czy nieruchomość zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego,
w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej  pełnomocnictwa .
    
Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.
 
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu, u Notariusza wskazanego przez Kupującego.
    
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu jego otwarcia, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn (między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego bądź z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili przeprowadzenia przetargu), w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.
Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec ,,Port- Serwis”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.


 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  lokalowej

,, Port- Serwis”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Bunkrowej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej:
- lokal użytkowy (pensjonatowy) nr 308 położony w Świnoujściu przy ul. Cieszkowskiego 3, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1W/48343/9 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 5482 / 204995.
Dział III nie wykazuje wpisów. W dziale IV wpisana jest hipoteka Banku Polska Kasa Opieki SA na do kwoty 1.500.000,00 zł przy czym na dzień sprzedaży Spółka będzie dysponować zgodą na bez obciążeniowe zbycie lokalu.
Cena wywoławcza wynosi 680.000,00(słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100) Licytacji będzie podlegać cena netto. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości 23 %, podlegać będzie zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia w formie aktu notarialnego  umowy przenoszącej własność.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2018r. O GODZINIE 15,00 w siedzibie PORT-SERWIS SP. Z.O.O. PRZY UL. ARTYLERYJSKIEJ 3 , 72-602 ŚWINOUJŚCIE
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji      o Działalności Gospodarczej, datowanego najpóźniej na dzień
przed przetargiem),
w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu  z właściwego rejestru sądowego,  w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu,
a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający
do przetargu,
 w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopi  umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji
o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność
z oryginałem  (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)
 oświadczenia  uczestnika przetargu, sporządzone w formie pisemnej, że znajomy jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w  formie pisemnej oświadczenia czy nieruchomość zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego,
w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej  pełnomocnictwa .
    
Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.
 
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu, u Notariusza wskazanego przez Kupującego.
    
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu jego otwarcia, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn (między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego bądź z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili przeprowadzenia przetargu), w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.
Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec ,,Port- Serwis”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

,, Port- Serwis”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Bunkrowej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- położonej w Płocinie, Gmina Wolin, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 71/25 obręb 0018  w stanowiąca grunty orne o powierzchni 0, 6000 ha
- udział w nieruchomości położonej w Płocinie Gmina Wolin, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 184/2 obręb 0018 stanowiąca grunty orne o powierzchni 0, 4547 ha
Dla nieruchomości nr 71/25 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim księga wieczysta nr SZ1K/00033860/1, w której w dziale  I wpisana jest służebność  gruntowa o treści: każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości objętej niniejszą księgą, stanowiącej działkę 71/25, przysługuje służebność gruntowa na nieruchomości objętej księgą wieczystą numer SZ1K/00032246/4, polegająca na prawie nieodpłatnego i przez czas nieograniczony przechodu i przejazdu działkę nr  71/4. Dział IV (hipoteka) nie zawiera wpisów.
Dla nieruchomości numer 184/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim księga wieczysta nr SZ1K/00033112/3.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2018r. O GODZINIE 13,00 w siedzibie PORT-SERWIS SP. Z.O.O. PRZY UL. ARTYLERYJSKIEJ 3 , 72-602 ŚWINOUJŚCIE
Cena wywoławcza wynosi 495.500,00(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100) Licytacji będzie podlegać cena netto. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości 23 %, podlegać będzie zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia w formie aktu notarialnego  umowy przenoszącej własność.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji      o Działalności Gospodarczej, datowanego najpóźniej na dzień
przed przetargiem),
w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu  z właściwego rejestru sądowego,  w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu,
a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający
do przetargu,
 w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopi  umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji
o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność
z oryginałem  (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)
 oświadczenia  uczestnika przetargu, sporządzone w formie pisemnej, że znajomy jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w  formie pisemnej oświadczenia czy nieruchomość zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego,
w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej  pełnomocnictwa .
    
Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.
 
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu, u Notariusza wskazanego przez Kupującego.
    
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu jego otwarcia, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.
,,Port- Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn (między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego bądź z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili przeprowadzenia przetargu), w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.
Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec ,,Port- Serwis”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.


16.05.2016                                                                                            DODAŁ: WJ

 Temat: Sieć cieplna termoizolowana - w trakcie prac ul.Wybrzeże Władysława IV oraz ul.Bolesława Chrobrego w Świnoujściu. 

     Przedsiębiorstwo budowlane PORT-SERWIS Sp z o.o. jest w trakcie wykonywania prac ziemnych, instalacyjnych i odtworzeniowych przy ulicy Władysława IV oraz Chrobrego w Świnoujściu. Prace związane są z budową nowej sieci cieplnej preizolowanej dla TERMOEKOLOGIA Sp z o.o. 

Termoekologiamaj20162 Termekologiamaj20161


  13.04.2016                                                                                            DODAŁ: WJ

 Temat: Pompa tłokowa do igłofiltrów z silnikiem Diesla - Geho ZD 900 Compact w wersji Silent.

     Do odwodnienia naszych wykopów, wykorzystujemy pompe tłokową z silnikiem diesla Geho ZD 900 Compact. Pompa może być wykorzystywana w warunkach miejskich poniewaz jest w wersji Silent (47 dB(a) z 10 m). Zapraszamy do współpracy.

GehoZD900Compact TabliczkaGEHOZD90COMPACT


  04.04.2016                                                                                            DODAŁ: WJ

 Temat: Sieć cieplna termoizolowana - w trakcie prac ul.Wybrzeże Władysława IV skrzyżowanie z ul.Bolesława Chrobrego w Świnoujściu. 

     Przedsiębiorstwo budowlane PORT-SERWIS Sp z o.o. jest w trakcie wykonywania prac ziemnych, instalacyjnych i odtworzeniowych przy ulicy Władysława IV oraz Chrobrego w Świnoujściu. Prace związane są z budową nowej sieci cieplnej preizolowanej dla TERMOEKOLOGIA Sp z o.o. Pomimo dużej zmiany organizacji ruchu drogowego (kolejka samochodowa na prom ,,Bielik'') prace budowlane odbywają się bez  większych problemów. 

20160330 141800 20160330 141855

20160330 141917 20160405 150517


  08.03.2016                                                                                            DODAŁ: WJ

 Temat: Sieć cieplna termoizolowana - w trakcie prac ul.Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. 

     Przedsiębiorstwo budowlane PORT-SERWIS Sp z o.o. jest w trakcie wykonywania prac ziemnych, instalacyjnych i odtworzeniowych przy ulicy Władysława IV oraz Chrobrego w Świnoujściu. Prace związane są z budową nowej sieci cieplnej preizolowanej dla TERMOEKOLOGIA Sp z o.o.

 TermoEkologiaWIV2016marzec1 TermoEkologiaWIV2016marzec2


  27.01.2016                                                                                             DODAŁ: WJ

 Temat: Sieć cieplna termoizolowana - w trakcie prac ul.Jana z Kolna Świnoujście. 

     Przedsiębiorstwo budowlane PORT-SERWIS Sp z o.o. jest w trakcie wykonywania prac ziemnych, instalacyjnych i odtworzeniowych przy ulicy Jana z Kolna w Świnoujściu. Prace związane są z budową nowej sieci cieplnej preizolowanej dla TERMOEKOLOGIA Sp z o.o.

JanazKolnaTERM1 JanazKolnaTERM2

JanazKolnaTERM3 JanazKolnaTERM4


  17.12.2015                                                                                             DODAŁ: WJ

 Temat: Montaż dodatkowego zabezpiecznia schodów przy zbiornikach DEZA na terenie OT PORT Świnoujście. 

     Rozpoczeliśmy pracę (t.j 16.12.2015) przy montażu dodatkowego zabezpieczenia schodów, które znajdują się przy zbiornikach DEZA na terenie OT PORTU Świnoujście. Do wykonania dodatkowego zabezpieczenia wykorzystaliśmy rurę stalową ocynkowaną, wygiętą na miejscu specjalną walcarką do łuków ZW MAX (patrz zdjęcie poniżej) przymocowaną obejmami do słupków pionowych schodów prowadzących na górę zbiornika. 

Walcarka1 Walcarka2

Deza1 Deza3 Deza2


 15.12.2015                                                                                             DODAŁ: WJ

 Temat: Prace wykończeniowe na terenie OT PORT Sp. z.o.o. Świnoujście (odnowienie szatni ŚWI-IV).

     PORT-SERWIS Sp z o.o. zakończył pracę wykończeniowe na terenie OT PORT Sp. z.o.o. Świnoujście (odnowienie szatni ŚWI-IV), w celach odbioru przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do naszych zadań należało:

- czyszczenie, gruntowanie, tynkowanie wraz ze szpachlowaniem ścian,

- pokrycie ścian powłoką akrylową oraz ftalową,

- malowanie kaloryferów metodą natryskową farbą ftalową,

- malowanie instalacji wentylacji mechanicznej farbą ftalową,

- drobne naprawy elektryczne (czyszczenie i naprawa opraw świetlnych),

- naprawa stolarki drzwiowej i okiennej,

- naprawa izolacji termicznej.

IMG 1603 IMG 1604 

IMG 1605 IMG 1606


 07.11.2015                                                                                             DODAŁ: WJ

 Temat: PORT-SERWIS SP z o.o. obsługa Portu Jachtowego w Świnoujściu.

     PORT-SERWIS Sp z o.o. zakończył pracę na Porcie Jachtowym w Świnoujściu przy ulicy Wybrzeże Władysława IV, do naszych zadań należało:

- wyciągnięcie pomostów wodnych wraz z ich zabezpieczeniem i konserwacją na zimę,

- wyciągnięcie slipu wodnego wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem na sezon letni.

20151107 093305 20151107 093417


22.09.2015                                                                                             DODAŁ: WJ

 Temat: PORT-SERWIS Sp z o.o. wykonywanie 5 zadań dla PEC Świnoujście

     W połowie września przystąpiliśmy do wykonania robót ziemnych i budowlanych podzielonych na  5 zadań: 

- Zadanie 1 

Roboty budowlane i ziemne przy budowie przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej ZPU
Międzyrzecz do budynku przy ul. Wybrzeże Władysława IV (Majsterek).

- Zadanie 2

Roboty budowlane i ziemne przy budowie przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej ZPU
Międzyrzecz do budynku przy ul. Woj. Polskiego 1/19.

- Zadanie 3

Roboty budowlane i ziemne przy budowie przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej ZPU
Międzyrzecz do budynku przy ul. Legionów (1) na dz. 39/71 obr. 5.

- Zadanie 4

Roboty budowlane i ziemne przy budowie przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej ZPU
Międzyrzecz do budynku przy ul. Legionów (2) na dz. 39/73 obr. 5.

- Zadanie 5

Roboty budowlane i ziemne przy budowie przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej ZPU
Międzyrzecz do budynku przy ul. Legionów (3) na dz. 39/74 obr. 5.

pec5zadan IMG 1424 IMG 1426


17.09.2015                                                                                             DODAŁ: WJ

Temat: Remont 15 hydrantów ppoż. wraz z zasuwami na terenie OT Port Świnoujście - ZAKOŃCZENIE PRAC

     Dnia dzisiejszego zostały zakończone prace ziemne, instalacyjne dotyczące remontu 15 hydrantów ppoż, wraz z zasuwami na terenie OT Port Świnoujście

IMG 1398 IMG 1409 IMG 1419                                                                                          

 20.07.2015                                                                                             DODAŁ: WJ

Temat: PORT-SERWIS Sp z o.o. sponsorem Interferie Cup 2015 turniej siatkówki plażowej

     W trzeci weekend lipca odbył się turniej siatkówki plażowej Interferie Cup 2015, Przedsiębiorstwo budowlane PORT-SERWIS Sp z o.o. było jednym z głównych sponsorów. Wszystkim zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!.

INTERFERIECUP2015X1 INTERFERIECUP2015X2


 26.06.2015                                                                                             DODAŁ: WJ

Temat: Sieć cieplna preizolowana - ZAKOŃCZENIE PRAC

     Dnia dzisiejszego zostały zakończone prace ziemne, instalacyjne i odtworzeniowe przy ulicy Armii Krajowej i Placu Wolności w Świnoujściu. Prace związane były z budową nowej sieci cieplnej preizolowanej dla TERMOEKOLOGIA Sp z o.o.